June 7, 2016

一步一步写算法之堆排序

堆排序是另外一种常用的递归排序。因为堆排序有着优秀的排序性能,所以在软件设计中也经常使用。堆排序有着属于自己的特殊性质,和二叉平衡树基本是一致的。打一个比方说,处于大堆中的每一个数据都必须满足这样一个特性:

 1. 每一个array[n] 不小于array[2*n]
 2. 每一个array[n]不小于array[2 * n + 1]

构建这样一个堆只是基础,后面我们需要每次从堆的顶部拿掉一个数据,不断调整堆,直到这个数组变成有序数组为主。所以详细的堆排序算法应该是这样的:

 1. 构建大堆,使得堆中的每一个数据都满足上面提到的性质
 2. 将堆的第一个数据和堆的最后一个数据进行互换,然后重新调整堆,直到堆重新平衡为止
 3. 重复2的过程,直到整个数组有序。

上面的描述过程很简单,那么实践操作是怎么样的呢?

 1. 对入参进行判断 ```
  void heap_sort(int array[], int length)
  {
  if(NULL == array || 0 == length)
  return ;

  /* to make sure data starts at number 1 */
  _heap_sort(array-1, length);
  }

2. 构建大堆和调整大堆 ```
void _heap_sort(int array[], int length) 
{ 
  int index = 0; 
  int median = 0; 
  construct_big_heap(array, length); 
 
  for(index = length; index > 1; index --) 
  { 
    median = array[1]; 
    array[1] = array[index]; 
    array[index] = median; 
 
    reconstruct_heap(array, 1, index-1); 
  } 
} 
 1. 构建大堆的细节操作部分 ```
  void set_sorted_value(int array[], int length)
  {
  int index = length;
  int median = 0;
  if(length == 1) return;

  while(index > 1){
  if(array[index >> 1] >= array[index])
  break;

   median = array[index]; 
   array[index] = array[index >> 1]; 
   array[index >> 1] = median; 
   index >>= 1; 
  

  }
  }

void construct_big_heap(int array[], int length)
{
int index = 0 ;

for(index = 1; index <= length; index ++) 
{ 
  set_sorted_value(array, index); 
} 

}

4. 大堆迭代调整 ```
void reconstruct_heap(int array[], int index, int length) 
{ 
  int swap = 0; 
  if(length < index << 1) 
    return; 
 
  if(length == index << 1){ 
    adjust_leaf_position(array, index); 
    return; 
  } 
 
  if(-1 != (swap = adjust_normal_position(array, index))){ 
    reconstruct_heap(array, swap, length); 
  } 
} 
 1. 对单分支节点和满分支节点分别处理 ```
  int adjust_normal_position(int array[], int index)
  {
  int left = index << 1 ;
  int right = left + 1;
  int median = 0;
  int swap = 0;

  if(array[index] >= array[left]){
  if(array[index] >= array[right]){
  return -1;
  }else{
  swap = right;
  }
  }else{
  if(array[index] >= array[right]){
  swap = left;
  }else{
  swap = array[left] > array[right] ? left : right;
  }
  }

  if(swap == left) {
  median = array[index];
  array[index] = array[left];
  array[left] = median;
  }else{
  median = array[index];
  array[index] = array[right];
  array[right] = median;
  }

  return swap;
  }

STATUS adjust_leaf_position(int array[], int index)
{
int median = 0;
if(array[index] > array[index << 1])
return TRUE;

median = array[index]; 
array[index] = array[index << 1]; 
array[index << 1] = median; 
return FALSE; 

}

6. 堆排序算法介绍完毕,创建测试用例验证 ```
static void test1() 
{ 
  int array[] = {1}; 
  heap_sort(array, sizeof(array)/sizeof(int)); 
} 
 
static void test2() 
{ 
  int array[] = {2, 1}; 
  heap_sort(array, sizeof(array)/sizeof(int)); 
  assert(1 == array[0]); 
  assert(2 == array[1]); 
} 
 
static void test3() 
{ 
  int array[] = {3, 2, 1}; 
  heap_sort(array, sizeof(array)/sizeof(int)); 
  assert(1 == array[0]); 
  assert(2 == array[1]); 
  assert(3 == array[2]); 
} 
 
static void test4() 
{ 
  int array[] = {2, 3, 1}; 
  heap_sort(array, sizeof(array)/sizeof(int)); 
  assert(1 == array[0]); 
  assert(2 == array[1]); 
  assert(3 == array[2]); 
} 
 
static void test5() 
{ 
  int array[] = {5,3, 4, 1}; 
  heap_sort(array, sizeof(array)/sizeof(int)); 
  assert(1 == array[0]); 
  assert(3 == array[1]); 
  assert(4 == array[2]); 
  assert(5 == array[3]); 
} 
 
static void test6() 
{ 
  int array[] = {2, 3,6, 8, 7}; 
  heap_sort(array, sizeof(array)/sizeof(int)); 
  assert(2 == array[0]); 
  assert(3 == array[1]); 
  assert(6 == array[2]); 
  assert(7 == array[3]); 
  assert(8 == array[4]); 
} 
 
static void test7() 
{ 
  int array[] = {3,4,2,7,1,9,8,6,5}; 
  heap_sort(array, sizeof(array)/sizeof(int)); 
  assert(1 == array[0]); 
  assert(2 == array[1]); 
  assert(3 == array[2]); 
  assert(4 == array[3]); 
  assert(5 == array[4]); 
  assert(6 == array[5]); 
  assert(7 == array[6]); 
  assert(8 == array[7]); 
  assert(9 == array[8]); 
}

声明:版权所有,欢迎转载,请勿用于商业用途。 联系信箱:feixiaoxing @163.com